Muzeum Oderska

Expozice Proměny Oderského děkanátu

Stálá expozice

Proměny oderského děkanátu

Umělecké řemeslo a sakrální umění ve farnostech Oderského děkanátu v 18.–20. století.

Expozice představuje sbírky dochované ve fondech římskokatolických farností v minulosti sdružených v oderském děkanátu. Předměty určené pro bohoslužebné, reprezentační a vzdělávací potřeby kléru i prostých věřících jsou významnými doklady uměleckých i uměleckořemeslných zakázek v této části moravskoslezského pomezí. Obrazy, sochy, paramenta, ornáty, preciosa, procesní korouhve a staré tisky dokumentují majetkové zázemí jednotlivých farností, vzdělanostní úroveň kléru, ale rovněž kvalitu a intenzitu náboženského života v regionu.

Po smrti oderského faráře Johanna Valentina Breunera v srpnu roku 1731 kardinál a olomoucký biskup Wolfgang Hannibal Schrattenbach nejenže obsadil zdejší uprázdněné farní beneficium, ale současně přenesl do tohoto poddanského hornoslezského města sídlo děkanátu. Církevní mapa se v této části moravskoslezského pomezí proměnila a do dějin olomoucké diecéze vstoupil nový církevně správní útvar. Oderský děkanát se rozkládal v oblasti mezi Potštátem a Fulnekem téměř 250 let. Geografický i časový rozměr existence území zahrnujícího několik farností a kurácií tvoří v kontextu tohoto regionu jeden z nejzajímavějších mezníků jeho vývoje.

Od zapadlých vesnických farností s napůl shnilými dřevěnými kostely až po bohaté prostředí fulnecké augustiniánské kanonie, představoval oderský děkanát společensky i nábožensky členité území. Centrum děkanátu přesídlilo do Oder v době, kdy barokní zbožnost dosahovala jednoho ze svých vrcholů – krajina byla protkána poutními stezkami, procesí křižovala veřejná prostranství a ulice města, měštané i sedláci po desítkách vstupovali do náboženských bratrstev. Sakrální prostor byl i nadále dominantním místem pro realizaci uměleckých a uměleckořemeslných zakázek.

Od druhé poloviny 18. století se však potridentská zbožnost a výrazové prostředky barokní církve dostávaly do stále častějších a prudších střetů s osvícenskými myšlenkami inklinujícími k niterné zbožnosti bez okázalého výrazu. Kvalitativní změna religiozity a náboženského života se nevyhnula ani farnostem spravovaným oderským děkanem. Rušení náboženských bratrstev a svátků, omezení poutí, procesí a reforma liturgie ruku v ruce se strohostí architektonického výrazu sakrálních staveb připravovaly vstup do nového období - „dlouhého“ 19. století. I přes značný posun, k němuž došlo v průběhu 19. století v estetickém vnímání a uměleckořemeslném zpracování jednotlivých předmětů, zůstaly i nadále neodmyslitelnou součástí každodenního života církve. Postupná proměna formy se nedotkla původního účelu spočívajícího v potřebě reprezentace, komunikace, vzdělávání a oslavy.

Kontakt

 • Muzeum Oderska
 • Kostelní ulice 7
 • 742 35 Odry
 • Česká Republika
 • Mgr. et Mgr. Adam Hubáček Ph.D.
 • Kurátor
 • Telefon: +420 556 768 161
 • Mobil: +420 605 727 585
 • Email: muzeum@odry.cz

Navigace

Otevírací doba

 • V době sezóny (květen – září)
 • Út - So: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 17.00
 • V době mimo sezónu (říjen – duben)
 • Út - Čt: 9.00 – 11.30 | 12.00 – 16.00

Soc. sítě

2018 © Muzeum Oderska | BePerspective