ngimg0

logo

VÝSTAVY

Nikdo mimo nás

3.9.20137.1.2014

nikdo mimo nasCechovní kultura a řemeslná výroba v Odrách mezi středověkem a modernou.

Hlavními aktéry výstavy jsou zdejší cechy, bývalá společenství oderských řemeslníků, která v období od pozdního středověku do poloviny 19. století výrazně ovlivňovala řemeslnou výrobu a současně zasahovala do sociálních vztahů či společenského nebo politického života malého poddanského města na jihu Slezska. Výstava „Nikdo mimo nás. Cechovní kultura a řemeslná výroba v Odrách mezi středověkem a modernou“ tak neotevírá bránu do světa dobových technologií a ztracených řemesel, ale mnohem spíše zve k návštěvě komunit, které byly minimálně od druhé poloviny 15. století stavebními kameny měšťanské kultury a výraznými tvůrci městského politického života. A zde směřují i otázky, které jsme prostřednictvím archivních pramenů kladli dnes již dávno zesnulým průvodcům z řad oderských pekařů, řezníků či ševců. Co vlastně znamenalo členství v cechu pro oderské měšťany a jak se od sebe jednotlivé korporace odlišovaly? Jak pomáhala cechovní společenství svým členům v krizových životních situacích? Mohli u těchto převážně na profesním principu orientovaných řemeslnických společenství hledat oporu v těžkých životních zkouškách? Mohli počítat s podporou při neštěstích, která postihla je, jejich blízké, rodinné příslušníky či vlastní podnikání? Pokud na výše uvedené otázky odpovíme kladně, bude nás samozřejmě zajímat míra a intenzita oněch kulturních, sociálních, náboženských a charitativních aktivit řemeslnických cechů a jejich proměny v prostředí oderské městské obce v období mezi středověkem a modernou.

Vstup do některé z řemeslnických či náboženských pospolitostí byl již od pozdního středověku pro nejednoho obyvatele města zcela samozřejmou volbou a mnozí z měšťanů si bez života v konkrétním společenství nedokázali představit svou každodenní existenci v urbanizovaném a mnohdy anonymním městském prostředí. Řemeslnická korporace nabízela měšťanovi nejen jednu z mnoha možných identit, ale rovněž zcela přirozené začlenění do mnohovrstevnaté struktury městské komunity. Vzhledem k jejich profesní orientaci jsme zvyklí vnímat cechovní sdružení jako řemeslnické korporace převážně hospodářské povahy, které vznikaly v prostředí středověkých a raně novověkých měst s cílem hájit výrobní zájmy jejich členů. Ale již letmé nahlédnutí do dochovaných oderských cechovních listin, knih či aktového materiálu odhaluje mnohem širší rozměry cechovní existence ovlivňující soukromý i profesní život zdejších řemeslníků. Nejstarší dochované cechovní předpisy oderských kožešníků, ševců či řezníků neuzavírají tyto muže řemesla pouze do prostoru mezi dílnu a blízké tržiště. Statuta se neomezují jen na kontrolu řemeslné výroby, zajištění odbytu nebo péči o jakost vyráběného zboží. Texty z poloviny 16. století hovoří o podpoře chudších členů cechu v době krize, zaopatření vdov nebo sirotků, mešních fundacích, stavbě oltářů, procesích, financování liturgického provozu či vyprovázení zesnulých spolubratrů z domu smutku na místo posledního odpočinku. Osudy jednotlivých oderských řemeslníků dokazují, že v rozmezí od 16. do počátku 19. století byl jejich soukromý rodinný život pevně propojen s existencí mnohem širšího cechovního společenství a řada klíčových rozhodnutí byla motivována kolektivní identitou konkrétní řemeslnické pospolitosti.

 

SILESIA PICTA

6.5.201329.6.2013

silesia pictaVeduty slezských měst a staré mapy Slezska — Panoramy miast śląskich i mapy Śląska

Autorem výstavy Silesia Picta jsou Vědecká knihovna v Olomouci a Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Projekt zahrnuje celkem 72 map a vedut znázorňujících krajinu historického Slezska v době od středověku do poloviny 19. století.

Veřejnost má možnost shlédnout jediněčný výbor slezské kartografie dokumentující proměny této historické země České koruny od počátku 16. století až do geopolitických proměn během pruské expanze v polovině 18. století. Výstava tedy nenabízí pohled pouze na krajinu tzv. Rakouského Slezska, ale mapuje celkovou územní situaci všech slezských knížectví.

Za zvláštní pozornost stojí soubor kompletní soubor vedut Scenographia Silesiae slezského vedutisty Friedricha Bernharda Wernera, který na celkem 11 tabulích ztvárnil hlavní města a centra jednotlivých slezských knížectví.

 

Mapy zapomenutých míst

17.1.201330.4.2013

mapy zapomenutych mistOdry na stavebních plánech 18671918 

V podzimních dnech roku 1865 kreslil oderský stavitel Franz Wanke stavební plány pro zdejšího pekaře Johanna Peikerta. Nový patrový dům postavený na zahradní parcele uzavřel v této části uliční čáru pozvolna se rozrůstající Nádražní třídy procházející měnícím se opavským předměstím a ústící při bývalém zájezdním hostinci do oderského náměstí. Fotografie obytného domu z první poloviny 20. Století dokumentují jeho vzhled a drobné architektonické proměny, ale pramálo vypovídají o jeho vnitřním uspořádání, uživatelských možnostech a konkrétním či možném využití. Demolice objektu vyloučila další možnosti přímého poznání. Vlastní prohlídka obytného domu i krámu jednoho z oderských pekařů už nebude nikdy možná. Neodvolatelně budou mizet i ti, kteří si dojmy z návštěvy domu číslo 380 na Nádražní ulici uchovali ve své paměti, a patrová budova se bude v očích nadcházejících generací proměňovat v dobovou kulisu bez obsahu. Plán stavitele Franze Wankeho z roku 1865 je poslední vstupenkou do tohoto zapomenutého a zmizelého prostoru.

Stavební plány z druhé poloviny 19. století představují společně s písemnou dokumentací jeden z možných průvodců ztraceným světem. Otevírají nám pohled na Odry na sklonku umírajícího věku. Odry před velkou válkou.

 

Zapomenutí hrdinové

 

16.4.201229.9.2012

zapomenuti hrdinoveOsudy německých odpůrců fašismu v českých zemích

„Osud německých antifašistů, převážně sociální demokratů, komunistů a katolíků, se dá shrnout do jedné věty: roku 1938 bojovali spolu s Čechy a Slováky proti většině svých soukmenovců za zachování Československa, v roce 1945 museli více či méně dobrovolně jako Němci ze země odejít. Během necelých deseti let zažili tito lidé dvě historické porážky, jednu v roce 1938 jako odpůrci nacismu, druhou v roce 1945 jako Němci. Bojovali s vysokým osobním rizikem a odvahou a dvakrát za to zaplatili. Byli sice na straně vítězů, ale jako poražení.“

Pasáž z poslední knihy česko-německé historičky Aleny Wagnerové pregnantně vyjadřuje jeden z největších paradoxů soudobých československých dějin. Osudy německých antifašistů ze Sudet, kteří po několika letech odporu a strádání opouštěli po roce 1947 v ANTIFA transportech Československo, jsou nerozlučně spjaty i s historií Oder. Ve snaze vyvrátit mýtus houževnatě přežívající i nadále v kolektivních představách soudobé společnosti otevřelo Muzeum Oderska 16. dubna 2012 putovní výstavu s názvem Zapomenutí hrdinové, která dokumentuje životy antifašistů v českých zemích. Autorem výstavy je Muzeum města Ústí nad Labem, Ústav pro soudobé dějiny a Národní archiv.

V srpnu 2005 vydala vláda České republiky usnesení, v němž německých antifašistům z Československa vyjádřila své hluboké uznání a omluvu. Součástí vládního usnesení bylo rovněž uvolnění finanční částky na projekt „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“. V jeho rámci byly pořízeny desítky životopisných rozhovorů s pamětníky, proveden rozsáhlý archivní výzkum, vytvořena databáze německých antifašistů, uspořádány vědecké konference a přednášky a vydáno několik publikací. Výstava popisuje postavení německé menšiny v meziválečném Československu a její zapojení do politického života první republiky, postupný příklon většiny českých Němců k Henleinově Sudetoněmecké straně, pronásledování německých antifašistů po připojení Sudet k Německu v roce 1938, jejich podíl na protinacistickém odboji a konečně diskriminaci v poválečném Československu včetně jejich odsunu do německých okupačních zón. Atmosféru doby dokreslují dobové plakáty, novinové články, karikatury a autentické filmové záběry.

 

Strana 3 z 4

« Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec »
ngimg0